BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr masowy MALDI-ToF

Aparat: Spektrometr masowy MALDI-ToF
Typ/model: UltrafleXtreme
Producent: Bruker Daltonics
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Laser na ciele stałym Nd:YAG (granat itrowo-glinowy domieszkowany jonami Nd 3+, pracujący impulsowo (z częstotliwością 1000 Hz) w zakresie nadfioletu (l = 355 nm). Możliwe są pomiary: w trybie liniowym, z reflektronem, LIFT (pomiar widm fragmentacyjnych), zarówno dla jonów dodatnich, jak i ujemnych.

Zastosowanie: Wyznaczanie profilu rozkładu ciężaru cząsteczkowego polimerów, włącznie z wykonaniem pełnej statystyki ciężaru tworzywa, tj. wyznaczeniem wartości Mn, Mw, Mz, współczynnika polidyspersji Mw/Mn, określeniem grup końcowych, a także do badania dendrymerów, fulerenów, badaniu mechanizmu polireakcji itd. Pomiar ciężaru cząsteczkowego peptydów, białek, nukleotydów, a także oligosacharydów i lipidów. Możliwe jest prześledzenie procesu fragmentacji jonu molekularnego i odtworzenia na tej podstawie np. sekwencji aminokwasów (Peptide Mass Fingerprinting).
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Adres: 00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3
Kontakt: dr hab. inż. P.Parzuchowski, mgr inż. K Dąbrowski; maldi@ch.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: spektrometria mas, MALDI-TOF

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego