BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometry i dyfraktometry


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Spektrometr plazmowy ICP-MS serii Agilent 7700x AGILENT 2013 Metoda wykorzystuje odparowanie laserowe niewielkich ilości próbki w atmosferze gazu (argonu) do plazmy, gdzie następuje jonizacja cząstek, a te kierowane są następnie do analizatora mas. W analizatorze są rozdzielane ze względu na stosunek m/z, a następnie trafiają do detektora. badania akredytowane: PN-EN ISO 17294-2:2016-11, PN-EN 13657:2006 - zawartość pierwiastków Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Spektrometr ciekłoscyntylacyjny Quantulus 1220 Perkin Elmer 2013

Spektrometr ciekłoscyntylacyjny z niskim tłem pomiarowym. Detektor zbudowany jest z dwóch PMT rejestrujących słabe scyntylacje powstające w wyniku rozpadu niestabilnego izotopu. W celu obniżenia tła tylko błyski będące w koincydencji są rejestrowane. Cały licznik znajduje się w osłonie aktywnej oraz pasywnej (1000 kg ołowiu) w celu wyeliminowania między innymi promieniowania kosmicznego.

badania akredytowane: PN-EN 15540:2011, CN/TS 16640:2014 - zawartość węgla biogennego, udział składników odnawialnych metodą izotopu węgla C14 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Spektrometr masowy MALDI-ToF UltrafleXtreme Bruker Daltonics 2011

Laser na ciele stałym Nd:YAG (granat itrowo-glinowy domieszkowany jonami Nd 3+, pracujący impulsowo (z częstotliwością 1000 Hz) w zakresie nadfioletu (l = 355 nm). Możliwe są pomiary: w trybie liniowym, z reflektronem, LIFT (pomiar widm fragmentacyjnych), zarówno dla jonów dodatnich, jak i ujemnych.

Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Spektrometr masowy współpracujący z wysokosprawną chromatografią cieczową z możliwością zastosowania „miękkich” metod jonizacji LCMS/IT/TOF Shimadzu 2009 Liniowe połączenie w jednym przyrządzie pułapki jonowej i analizatora czasu przelotu z reflektronem sprawia, że zestaw charakteryzuje się wysoką rozdzielczością R>10000 dla 1000 m/z oraz dużą czułością Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Spektrometr mas LCQ Finnigan MAT 2000

Spektrometr wyposażony jest w przystawki umożliwiające jonizację próbek metodą elektrorozpylania (ESI) oraz jonizację chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), ponadto uniwersalne połączenie LC/MS pozwala na wykonywanie analiz połączonymi technikami chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Zastosowanie pułapki jonowej jako analizatora umożliwia wysoką czułość w pełnym zakresie widm masowych do 2000 Da. Istnieje możliwość rejestracji zarówno pozytywnych jak i negatywnych widm masowych badanych związków oraz wykonywanie analiz techniką wielostopniowej fragmentacji (MS/MS oraz MSn)

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Spektrometr masowy sprzężony z chromatografem cieczowym LC/MS LCQ Fleet Thermo 2012 Przystawki umożliwiające: jonizację próbek metodą elektrorozpylania (ESI), jonizację chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI) oraz fotojonizację dzięki przystawce APPI do głowicy APCI. Zastosowanie pułapki jonowej jako analizatora umożliwia wysoką czułość w pełnym zakresie widm masowych od 15 do 4000 Da Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Chromatograf gazowy z detektorem mas GC/MS Series II 5890, model 5971A Hewlett-Packard bd. Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym LCMS-2020 Shimadzu bd. Chromatograf cieczowy HPLC z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem zaopatrzony w: detektor diodowy SPD-M20A, detektor masowy LCMS-2020, generator azotu (30 l/min, z wbudowaną sprężarką powietrza), automatyczny podajnik próbek SIL-20AHT, pompę dwutłokową LC-20AD, mieszalnik do gradientu, termostat CRO-10ASVP, degazer DGU-20A3, zawór niskiego ciśnienia Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym MS Engine HP 5989B/HP 5890 II-plus Hewlett Packard bd. Zakres mas: m/z 0–800 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym 7890A Agilent bd. Selektywny detektor mas typ 5975C Badania wykonywane wg norm: EN 14103, EN 14105, EN 14106, EN 14110 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas Hp 5890/2 1997 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Chromatograf gazowy z detektorem masowym TriPlus 2009 Skład zestawu: Trace GC Utlra, ITQ 1100 i Focus GC Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Spektrometr mas microTOF-QII Bruker Daltonik 2011 Jonizacja: ESI i APCI; sprzężony z chromatografem cieczowym Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej
Spektrometr mas MALDI-TOF/TOF Autoflex speed TOF/TOF Bruker Daltonik 2011 Działa w trybie liniowym oraz z odbiciem (z reflektronem); umożliwia przeprowadzanie eksperymentów MS i MS/MS. Wyposażony w laser ciała stałego umożliwiający regulację repetycji impulsów od 1 Hz do 1000 Hz (w trybie MS) i do 200 Hz w trybie MS/MS. Analizator masowy TOF: wyposażony w technologię TOF/TOF dla eksperymentów MS/MS; dwustrefowy reflektron dla eksperymentów z odbiciem zwiększającym rozdzielczość oraz dokładność pomiaru mas. Możliwość wykrywania fragmentów o niskiej masie; możliwość eksperymentów przez wysokoenergetyczną dysocjację zderzeniową (ang. Collision Induced Dissociation) dla analizy komplementarnych fragmentów wysokoenergetycznych; możliwość eksperymentów rozpadu w źródle (ang. In-Source Decay) w celu bezpośredniej fragmentacji i sekwencjonowania Badania zgodne z normą PN-EN ISO 10927:2011 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimeru metodą spektrometrii masowej czasu przelotu z laserową desorpcją i jonizacją próbki wspomaganą matrycą (MALDI-TOF-MS). Badania wykonywane zgodnie z publikacjami Elsevier na temat wykorzystania tej techniki. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC/MS) HP 5890 Hewlett-Packard 1995 Wyposażony w kolumny kapilarne Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC/MS) ATI Unicam 1986 Detektory: FID, ECD Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
Chromatograf gazowy-spektrometr masowy GC/MS ATI Unicam 1986 Detektory: FID, ECD Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Chromatograf gazowy z detektorem masowym DSQ II model Focus Thermo Scientific 2008 Chromatograf gazowy wyposażony w kolumnę kapilarną i detektor spektrometrii mas (MS) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Kwadrupolowy spektrometr masowy Omnistar GSD 320 O3 2012 bd. Zakres masy: 1 – 300 amu; analiza ilościowa i jakościowa gazów; grzana linia transferowa (do 200 °C) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Kwadrupolowy spektrometr masowy QMS 403 Aëolos Netzsch 2008 Zakres masy 1– 300 amu, analiza ilościowa i jakościowa gazów. Sprzężony z STA (TG, DSC, FTIR) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla