BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatografy cieczowe (HPLC) i jonowe (IC)


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Chromatograf cieczowy HPLC LaChrom Elite Merck 2007 Trzy detektory: detektor diodowy (DAD) L-2455 (zakres długości fali: 190 - 900 nm); detektor fluorescencyjny L-2485 (zakres długości fali: Ex: 200 - 850 nm); detektor refraktometryczny L-2490 (zakres współczynnika refrakcji RI: 1.00 - 1.75) wraz z pakietem oprogramowania Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Chromatograf cieczowy i żelowy Knauer bd. Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Chromatograf cieczowy HPLC Merck-Hitachi bd. Detektor spektrofotometryczny UV-VIS typ L-7400, pompa wraz z czterorozpuszczalnikowym niskociśnieniowym systemem gradientowym typ L-7100. System sterowny programem HPLC System Menager Model D-7000 przez interface typ D-7000. Dodatkowo aparat wyposażony jest w Corona Aerosol Detektor (CAD) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf cieczowy HPLC SPD-6AV Shimadzu bd. Detektor spektrofotometryczny UV-VIS, integrator firmy Merck typ D-7500. Kolumna chiralna umożliwiająca rozdział związków optycznie czynnych Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf cieczowy HPLC 10A Shimadzu bd. Detektor spektrofotometryczny UV-VIS. Program komputerowy N-2000 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Flash chromatograf HPFC Horizon Biotage Biotage, Inc; A Dyax Copr. Company bd. Pompa (maks. przepływ 100 ml/min i ciśnienie 7 bar), zawór do gradientu niskociśnieniowego, kolektor frakcji, detektor UV (254 nm) z oprogramowaniem Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf cieczowy HPLC Infinity 1200 Agilent Technologies 2011 Zakres liczb falowych dla detektorów: DAD 190 nm - 950 nm, FLD 200 nm - 1200 nm (wzbudzenie) i 280 nm -1200 nm (emisja) Badania wykonywane wg PN-EN ISO 17993:2005, procedury własne Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Wysokosprawny chromatograf cieczowy Varian Polaris 2004 Detektor UV-VIS w zakresie 190 - 900 nm Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Wysokosprawny chromatograf cieczowy Beckman HPLC Beckman 1991 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej
Wysokosprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000 Dionex 2008 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Wysokosprawny chromatograf cieczowy UltiMate 3000 Dionex 2011 Z detektorem diodowym UV-VIS; zakres: od 190 do 800 nm Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej
Chromatograf cieczowy UPLC Acquity Waters bd. Zestaw charakteryzuje się możliwością pracy przy większych ciśnieniach (o rząd wielkości) w stosunku do standardowego HPLC. Wpływa to korzystnie na rozdzielczość otrzymywanych chromatogramów, znacznie podnosi poziom wykrywalności badanych substancji, skraca czas trwania analizy i ogranicza ilość zużywanych eluentów. Wyposażony jest w dwa uzupełniające się detektory: detektor UV z tzw. ławą diodową (PDA), pozwalającą na rejestrację widma badanej próbki w zakresie do 195 do 500 nm w każdym punkcie chromatogramu; tzw. detektor analizy światła rozproszonego (ELS) pozwalający na analizę ilościową substancji nie będących chromoforami. Analizie z wykorzystaniem tego detektora można poddać substancje będące ciałami stałymi lub cieczami o temperaturach wrzenia wyższych od temperatury wrzenia eluentu Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Chromatograf jonowy Dionex 2010 Wyposażony w kolumny pakowane, detektor konduktometryczny Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Wysokosprawny chromatograf cieczowy LC-2010A HT Shimadzu 2005 Detektor spektrofotometryczny jednowiązkowy UV/VIS, zakres 190 nm – 600 nm. Oprogramowanie: LC-solution Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Wysokosprawny chromatograf cieczowy SPD-M20A Shimadzu 2006 Detektor diodowy UV/VIS, zakres długości fali 190 nm – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku, oprogramowanie: Lab-solution Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Wysokosprawny chromatograf cieczowy Waters 2695/e2695 Waters 2007 Detektor dwufalowy UV-VIS: zakres długości fali 190 nm – 700 nm, oprogramowanie: Empower /Detektor diodowy PDA: zakres długości fali 190 nm – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku, oprogramowanie: Empower Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Ultrasprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000RS Dionex 2011 Możliwość wykonywania analiz przy wyższych ciśnieniach w stosunku do standardowego HPLC (do 1034 bar); detektor diodowy DAD 3000 RS; fotometr o pojedynczej wiązce (optyka odwrócona); zakres długości fali: 190 – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku. Celki: analityczna i półanalityczna; oprogramowanie: Chromeleon 7 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 tel. 22 456 39 05
Ultrasprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000RS Dionex 2012 Możliwość wykonywania analiz przy wyższych ciśnieniach w stosunku do standardowego HPLC (do 1034 bar); detektor diodowy DAD 3000 RS; fotometr o pojedynczej wiązce (optyka odwrócona); zakres długości fali: 190 – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku. Detektor wyładowań koronowych CAD Corona Ultra RS. Celki: analityczna i półanalityczna, oprogramowanie: Chromeleon 7 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Zestaw do chromatografii cieczowej HPLC-GPC Knauer bd. Detektory: RI, UV oraz PDA, pompy nisko- oraz wysokociśnieniowe do gradientu. Termostat do kolumn: od 5 °C do 85 °C, na 4 kolumny o średnicy 20 mm i długości 350 mm. Autosampler Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych