BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Rentgenowska spektrometria fotoelektronów, spektrometry korelacji fotonów, detektory ładunku cząstek


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Spektroskop korelacji fotonów Zeta-Master 4 Malvern bd. Wyposażony w laser He-Ne o mocy 5 mW Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Detektor ładunku cząstek PCD 03 µMütek 1999 Pomiar potencjału cząstek w zawiesinach wodnych; automatyczna stacja miareczkowa Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Microlab 350 Thermo Electron 2004 Spektrometr AES opcjonalnie wykorzystywany jako spektrometr XPS: źródło emisji elektronów Schottky'ego, analizator sferyczny, działo XPS wyposażone w podwójną anodę Al/Mg, działo jonowe argonowe, mikroskop SEM Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Spektrometr fotoelektronów Escalab 210 VG Scientific 1990 Wyposażony w źródło promieni rtg (niemonochromatyczne) z anodą Mg/Al i podgrzewany nośnik do próbek oraz działo argonowe AG21 z zimną katodą. Dodatkowo komora analityczna wyposażona w analizator gazów resztkowych (RGA 200) oraz komora preparacyjna z linią gazową (H2, CO, N2O, NO, D2, CO2, Ar) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Aparatura do dynamicznego rozpraszania światła DLS BI-200SM Brookhaven Instruments Co 2007 Precyzyjne pomiary intensywności rozproszonego światła lasera w zakresie kątów 20 – 155 ° i temperatur od 5 °C do 70 °C. Jonowy laser argonowy (Stabilite 2017, Spectra Physics) o długości fali λ = 514.5 nm, mocy do 2W i λ = 488 nm, moc do 1.5 W Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Zetasizer Nano ZS Malvern 2012

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Goniometr BI-200 Brookhaven 2005 Wyposażony w laser He-Ne (λ=632,8 nm) o mocy 35 mW. Dzięki termostatowanej celce pomiary mogą być wykonywane w zakresie temperatur 15 - 80 °C. Autokorelator PCI BI-9000AT z 2005 r. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Analizator wielkości cząstek Mastersizer 2000 Malvern 2008 Dwie wiązki promieniowania laserowego (laser czerwony λ=633 nm, laser niebieski λ=466 nm) Wyposażony w: przystawkę dyspergującą na mokro (Hydro MU) z systemem ultradźwięków do usuwania pęcherzyków powietrza z układu lub dyspergowania aglomeratów w badanej próbie, przystawkę do pomiaru na sucho (Scirroco 2000) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Goniometr Phoenix mini Surface Electro Optics 2007 Zakres długości ogniskowania: do 12 mm ± 3 %, zakres pomiarowy kąta zwilżania: 0 –180°, dokładność pomiaru kąta zwilżania ± 0,1°. Goniometr sterowany jest programem Image XP 5.6 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Zetasizer Nano ZS Malvern 2010 Zakres wielkości cząstek: 0.6 nm – 6 mikronów Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do pomiaru wielkości cząstek ZetaSizer bd. Pomiary w roztworze / dyspersjach wodnych i niewodnych metodą DLS (dynamicznego rozpraszania światła); zakres wielkości mierzonych cząstek 1–6000 nm; pomiar potencjału Zeta dyspersji i koloidów (opcjonalnie możliwość podłączenia autotitratora) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Analizator wielkości cząstek i potencjału zeta Zetasizer Nano ZS Malvern 2011 Zetasizer Nano ZS wyposażony jest dodatkowo w Autotitrator MPT-2 do automatycznego wykonywania pomiarów wielkości cząstek/potencjału zeta w funkcji pH, czy stężenia dodatku Badania wykonywane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego