BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Zestaw do chromatografii żelowej

Aparat: Zestaw do chromatografii żelowej
Typ/model:
Producent: Viscotek
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zestaw, wyposażony w pompę i termostatowane kolumny, posiada dwa układy do analiz polimerów: układ pracujący w chloroformie, wyposażony w detektory UV (Spectra-Physics) oraz refraktometr różnicowy (Shodex), pozwalający na określenie dyspersyjności polimerów oraz wyznaczenie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych w oparciu o kalibrację standardową wykonaną dla wąskich standardów polistyrenowych lub standardów polimetakrylanowych oraz układ pracujący w tetrahydrofuranie wyposażony w detektory RI (VE3580 firmy Viscotek) oraz wiskozymetr (270 Dual Detector Array firmy Viscotek) pozwalający na określenie dyspersyjności polimerów oraz wyznaczenie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych na podstawie uniwersalnej krzywej kalibracji wykonanej dla wąskich standardów polistyrenowych
Zastosowanie: Wyznaczanie lepkościowo średniej masy molowej, promienia hydrodynamicznego, analiza rozgałęzień, określenie dyspersyjności polimerów oraz wyznaczenie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych na podstawie kalibracji standardowej wykonanej przy użyciu41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34 wąskich standardów polistyrenowych lub standardów polimetakrylanowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Piotr Kurcok; tel. 32 271 60 77; piotr.kurcok@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: dyspersyjność polimerów, liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnie masy molowe, chromatografia żelowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego