BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf cieczowy

Aparat: Chromatograf cieczowy
Typ/model: UPLC Acquity
Producent: Waters
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zestaw charakteryzuje się możliwością pracy przy większych ciśnieniach (o rząd wielkości) w stosunku do standardowego HPLC. Wpływa to korzystnie na rozdzielczość otrzymywanych chromatogramów, znacznie podnosi poziom wykrywalności badanych substancji, skraca czas trwania analizy i ogranicza ilość zużywanych eluentów. Wyposażony jest w dwa uzupełniające się detektory: detektor UV z tzw. ławą diodową (PDA), pozwalającą na rejestrację widma badanej próbki w zakresie do 195 do 500 nm w każdym punkcie chromatogramu; tzw. detektor analizy światła rozproszonego (ELS) pozwalający na analizę ilościową substancji nie będących chromoforami. Analizie z wykorzystaniem tego detektora można poddać substancje będące ciałami stałymi lub cieczami o temperaturach wrzenia wyższych od temperatury wrzenia eluentu
Zastosowanie: Analiza składu ilościowego i jakościowego próbek środowiskowych i procesowych substancji takich jak np. produkty przemysłu chemicznego i petrochemicznego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Adres:

61-612 Poznań, ul. Rubież 46 (budynek B)

Kontakt: Michał Dutkiewicz; Michał.dutkiewicz@ppnt.poznan.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego