BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego FTA II Polymer Labs Associates A/S bd. Elektroniczny odczyt wskaźnika IO %, aparat kalibrowany za pomocą wzorca kształtek metakrylanu metylu o ustalonej przez producenta wartości indeksu IO Badania wykonywane wg normy PN-ISO 4589-2-1999 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do oznaczania indeksu tlenowego Fire Testing Technology Limited bd. Wyposażony w komorę spalania, analizatory gazów, butle, urządzenie zapalające Badania wykonywane wg normy ASTM D2863-97 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Komora płomieniowa HVUL Atlas bd. Wyposażona w miernik przepływu gazu, podstawki, uchwyty do próbek oraz miernik temperatury płomienia Badania wykonywane wg norm: PN-EN 60695-11-10.2002 oraz PN-C89297:1998 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Stanowiska do badań palności tworzyw polimerowych 2008 Stanowisko składa się z palników, statywów i urządzenia wentylacyjnego Badania wykonywane wg norm: UL94, UL95V, UL94V-5, GWIT, PN-EN ISO 4589-3, PN-EN 60695-2-136, (IEC) DIN EN 60695-11-10A, (IEC) DIN EN 60695-11-10B, (IEC) DIN EN 60695-11-20 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Kalorymetr stożkowy Cone Calorimeter Fire Testing Technology 2011 Badania wykonywane wg normy ISO 5660 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Aparat do pomiaru rezystywności Resistivity Test Fixture 8009 Keithley Instruments 2012

Zakres pomiarowy rezystywności powierzchniowej: 103 – 1017 Ω, zakres pomiarowy rezystywności skrośnej: 103 – 1018 Ω*cm, max. grubość próbki – 3,2 mm; próbka o średnicy 100 mm

Badania wykonywane wg normy : ASTM D57, IEC 60093 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Dynamiczna analiza właściwości dielektrycznych DEA 2970 TA Instruments 2001 Zakres temperaturowy pomiaru: od -150 °C do 500 °C; częstotliwość: od 0,003 do 100000 Hz; szybkość grzania: 0,01-50/0,1-10 deg./min. Rodzaje próbek: filmy, ciecze, pasty, żele. Atmosfera: otoczenia lub gaz obojętny Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Spektrometr masowy MALDI-ToF UltrafleXtreme Bruker Daltonics 2011

Laser na ciele stałym Nd:YAG (granat itrowo-glinowy domieszkowany jonami Nd 3+, pracujący impulsowo (z częstotliwością 1000 Hz) w zakresie nadfioletu (l = 355 nm). Możliwe są pomiary: w trybie liniowym, z reflektronem, LIFT (pomiar widm fragmentacyjnych), zarówno dla jonów dodatnich jak i ujemnych

Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Nadprzewodzący spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości Avance II 600 MHz Ultrashield Plus Bruker 2006

Spektrometr wyposażony jest w MAGNES/LOCK SYSTEM, tzn. aktywnie ekranowany magnes nadprzewodzący o indukcji magnetycznej 14,095 Tesla. Oprzyrządowanie umożliwia pracę w niskich temperaturach (-150 °C) z użyciem ciekłego azotu. Badania prowadzone są przy użyciu jednej z 3 głowic: szerokopasmowej sondy 5 mm (pracującej w zakresie od Ag-109 do P-31), przełączanej poczwórnej sondy 5 mm z automatycznym przełączaniem pomiędzy jądrami 13C, 31P, 1H i 15N lub potrójnej sondy kriogenicznej 5 mm z automatycznym przełączaniem pomiędzy jądrami 1H, 13C i 15N. Spektrometr wyposażony jest również w krioplatformę - urządzenie i akcesoria schładzające do operacji z sondą kriogeniczną

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Nadprzewodzący spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego Unity Inova 300 MHz Varian 1988 Spektrometr o indukcji magnetycznej 7,0463 Tesla umożliwia pomiary w szerokim zakresie częstotliwości (13C, 15N, 23Na, 31P, 39K) Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Spektrometr masowy współpracujący z wysokosprawną chromatografią cieczową z możliwością zastosowania „miękkich” metod jonizacji LCMS/IT/TOF Shimadzu 2009 Liniowe połączenie w jednym przyrządzie pułapki jonowej i analizatora czasu przelotu z reflektronem sprawia, że zestaw charakteryzuje się wysoką rozdzielczością R>10000 dla 1000 m/z oraz dużą czułością Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Chromatograf cieczowy HPLC LaChrom Elite Merck 2007 Trzy detektory: detektor diodowy (DAD) L-2455 (zakres długości fali: 190 - 900 nm); detektor fluorescencyjny L-2485 (zakres długości fali: Ex: 200 - 850 nm); detektor refraktometryczny L-2490 (zakres współczynnika refrakcji RI: 1.00 - 1.75) wraz z pakietem oprogramowania Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Spektrometr mas LCQ Finnigan MAT 2000

Spektrometr wyposażony jest w przystawki umożliwiające jonizację próbek metodą elektrorozpylania (ESI) oraz jonizację chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), ponadto uniwersalne połączenie LC/MS pozwala na wykonywanie analiz połączonymi technikami chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Zastosowanie pułapki jonowej jako analizatora umożliwia wysoką czułość w pełnym zakresie widm masowych do 2000 Da. Istnieje możliwość rejestracji zarówno pozytywnych jak i negatywnych widm masowych badanych związków oraz wykonywanie analiz techniką wielostopniowej fragmentacji (MS/MS oraz MSn)

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Spektrometr masowy sprzężony z chromatografem cieczowym LC/MS LCQ Fleet Thermo 2012 Przystawki umożliwiające: jonizację próbek metodą elektrorozpylania (ESI), jonizację chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI) oraz fotojonizację dzięki przystawce APPI do głowicy APCI. Zastosowanie pułapki jonowej jako analizatora umożliwia wysoką czułość w pełnym zakresie widm masowych od 15 do 4000 Da Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Zestaw do chromatografii żelowej Viscotek bd. Zestaw, wyposażony w pompę i termostatowane kolumny, posiada dwa układy do analiz polimerów: układ pracujący w chloroformie, wyposażony w detektory UV (Spectra-Physics) oraz refraktometr różnicowy (Shodex), pozwalający na określenie dyspersyjności polimerów oraz wyznaczenie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych w oparciu o kalibrację standardową wykonaną dla wąskich standardów polistyrenowych lub standardów polimetakrylanowych oraz układ pracujący w tetrahydrofuranie wyposażony w detektory RI (VE3580 firmy Viscotek) oraz wiskozymetr (270 Dual Detector Array firmy Viscotek) pozwalający na określenie dyspersyjności polimerów oraz wyznaczenie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych na podstawie uniwersalnej krzywej kalibracji wykonanej dla wąskich standardów polistyrenowych Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Respirometr Micro-Oxymax S/N 110315 Columbus Instruments 2011 Respirometr wyposażony jest w komputer służący do kontroli, archiwizacji i prezentacji danych. Micro-Oxymax wykonuje okresowe pomiary w układzie zamkniętym, co oznacza, że powietrze z komory pomiarowej jest wprowadzane do czujnika gazu i następnie wraca do komory. System, pracujący w warunkach standardowych, automatycznie kompensuje zmiany ciśnienia i temperatury Badania wg normy PN-EN ISO 14855-1:2009 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Maszyna do badań wytrzymałościowych z komorą cieplną 4204 Instron 1985 Zakres temperatur w komorze cieplnej od -70 °C do + 200 °C Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Termograwimetr TGA/DSC1 Mettler Toledo 2010 Możliwość wykonania badań techniką MaxRes Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Spektrometr FTIR ATR Nicolet 6700 Thermo Scientific/Nicolet 2009 Wyposażony w przystawki: Smart Orbit z kryształem diamentowym oraz ZnS i przystawkę PIKE Vee Max II o zmiennym kącie Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Goniometr CAM 101 KSV 2008 Wyposażony w przystawkę temperaturową Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN