BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Analizator elementarny VarioMacro Cube Elementar 2010 Analizator elementarny wykorzystujący metodę wysokotemperaturowego spalania z detekcjami: TC (dla C,H,N) oraz IR (dla S) i metodę wysokotemperaturowej pirolizy z detekcją NDIR (dla O) Badanie akredytowane / wg: Procedura Q/LG/15/A:2011; Procedura Q/LG/16/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Zestaw SPE (ekstrakcja do fazy stałej) Supelco 2012 6-cio stanowiskowa ekstrakcja do fazy stałej (SPE), kolumienki chromatograficzne LC-Si-SPE Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator O2, CO i CO2 on-line S700 SICK bd.

Analiza O2 w zakresie 0– 40 %, oraz CO i CO2 w zakresie 0–100 %. Błąd względny 2 % skali. Pracuje w warunkach temperatury i ciśnienia otoczenia

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator CO, CO2, H2 i CH4 S710 SICK bd. Analiza CH4, H2 w zakresie 0–100 %, oraz CO i CO2 w zakresie 0–50 %. Błąd względny 2 % skali. Pracuje w warunkach temperatury i ciśnienia otoczenia Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator SC SC-632 Leco 2009 Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją w podczerwieni. Analizator wymaga kalibracji. Zakres pomiarowy: siarka 0,001– 20 %; węgiel 0,005–100% Badanie akredytowane wg:PN-G-04584:2001; PN-G-77/G-04514/08; ISO 19579:2006; DIN 51724-1; PN-EN 15289:2011 Procedur IChPW: Q/LP/08/A:2011; Q/LP/10/A:2011; Q/LP/21/A:2011; Q/LP/36/A:2011; Q/LP/49/A:2011; Q/LP/50/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator CHN TruSpec Leco 2005 Metoda wysokotemperaturowego spalania: z detekcją w podczerwieni dla CH; z detekcją przewodnictwa cieplnego dla N. Analizator wymaga kalibracji. Zakres pomiarowy: węgiel 0,005–100 %; wodór 0,02–50 %; azot – 0,008–100 % Badanie akredytowane/ wg: PN-G-04571:1998; PN-EN 15104:2011. Procedur IChPW: Q/LP/09/A:2011; Q/LP/16/A:2011; Q/LP/22/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator CHNS 628 Leco 2012 Metoda wysokotemperaturowego spalania: z detekcją w podczerwieni dla CHS; z detekcją przewodnictwa cieplnego dla N.Analizator wymaga kalibracji. Zakres pomiarowy (max. masa badanej próbki 250 mg) węgiel 0,02–175 mg; wodór 0,1–12 mg; azot 0,04–50 mg; siarka 0,01–20 mg - przy max. masie próbki 350 mg Badanie akredytowane/ wg: PN-G-04571:1998; PN-EN 15104:2011; PN-G-04584:2001; PN-G-77/G-04514/08. Procedur IChPW: Q/LP/09/A:2011; Q/LP/16/A:2011; Q/LP/22/A:2011; Q/LP/08/A:2011; Q/LP/10/A:2011; Q/LP/21/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator rtęci MA-2000 Nippon Instrument Corporation 2007 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Aparat do oznaczania zawartości wody Titrino KF 701 Metrhom 1992 Badanie wg PN-81/C-04959 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Konduktometr 1.660.0010 Metrhom 1992 Badania wg: PN-76/C-89291; PN-EN 27888:1999 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
pHmetr 1.691.0020 Metrhom 1992 Badania wg: BN-90/6016-63; PN-90/C-04540.01; PN-EN ISO 1264:1999 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Titrator KF 701 NET Titrino typ: 1.721.0010 Metrohom 1996 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Kulometr C30 z piecykiem Stromboli Mettler Toledo 2012 Piecyk umożliwia pomiar w zakresie temperatury od 50 °C do 300 °C (± 3 °C) Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Piec muflowy ESCN-HT Snol 2013 Zakres temperatury: 50 – 1100 °C Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Piec do 1200 °C Nabertherm (Lilienthal) bd.
Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Kalorymetr automatyczny IKA typ C 6000 global standard IKA 2013 Przyrząd laboratoryjny do pomiaru ciepła wydzielanego podczas procesów chemicznych i fizycznych. Wykorzystywany jest przede wszystkim do wyznaczania ciepła właściwego ciał stałych i ciekłych. badania akredytowane: PN-EN 15400:2011 – ciepło spalania, wartość opałowa, PN-EN 15408:2011 – zawartość fluoru Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Analizator elementarny CHNS+Cl+O Vario MACRO Cube ELEMENTAR 2013 Spalanie próbki w strumieniu tlenu w temp. 1150 °C; analiza produktów spalania jest wykonywana na detektorze TCD badania akredytowane: PN-EN 15407:2011, PN-EN ISO 16948:2015-07 - zawartość węgla całkowitego, PN-EN ISO 16948:2015-07 - zawartość azotu Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
System mineralizacji mikrofalowej Multiwave 3000 Anton Paar 2011

Rotor 8-pozycyjny z naczyniami teflonowymi XF 100

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Chromatograf jonowy 850 Professional IC Metrohm 2012 Rozdzielenie próbki ciekłej pomiędzy fazą nieruchomą (kolumna) a ruchomą (ciecz). Detekcja poszczególnych jonów na detektorze przewodnościowym w postaci pików chromatograficznych. badania akredytowane: PN-EN 15408:2011 – zawartość fluoru Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Spektrometr plazmowy ICP-MS serii Agilent 7700x AGILENT 2013 Metoda wykorzystuje odparowanie laserowe niewielkich ilości próbki w atmosferze gazu (argonu) do plazmy, gdzie następuje jonizacja cząstek, a te kierowane są następnie do analizatora mas. W analizatorze są rozdzielane ze względu na stosunek m/z, a następnie trafiają do detektora. badania akredytowane: PN-EN ISO 17294-2:2016-11, PN-EN 13657:2006 - zawartość pierwiastków Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu